Monitoring wizyjny - klauzula informacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lutego 2020

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informuję, że:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, adres i dane kontaktowe: ul. Batorego 11, 05-091 Ząbki, 

tel. 22/781-60-66, e-mail: sp2zabki@idsl.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sprawy przetwarzania danych osobowych. Z IOD – p. Radosławem Wasilewskim można kontaktować się pod adresem mailowym daneosobowe@zabki.pl lub tel. 783-220-250.

3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

4. Monitoring wizyjny szkoły:

przy ul. Batorego 11 składa się z 13 kamer zewnętrznych obejmujących wejścia do budynki i teren oraz 16 kamer wewnętrznych obejmujące korytarze parteru i pierwszego piętra oraz klatki schodowe.

5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; art. 9a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 7 dni.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym.

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich usunięcia, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.

9. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.