CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

ogólnopolski projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III 

 

Imię i nazwisko autora projektu

Honorata Szanecka

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Izabela Łoś

 

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie 1a Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego  w Ząbkach. 

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

 

I. Opis zasadności wprowadzenia innowacji

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od października 2019 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

 

II. Cele innowacji

Cele ogólne:

· rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

· rozwijanie aktywności czytelniczej,

· doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

· zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

· integracja zespołu klasowego,

· współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

 

III. Zasady innowacji

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 2 września 2019r. do 31 maja 2020r.

Projekt realizowany będzie od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

Nauczyciel realizujący program opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na stronie projektu. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.  

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

 

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

 

I MODUŁ - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI

 

II MODUŁ - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI

 

III MODUŁ - 01.03.2020r. do 30.04.2020r. - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI

 

IV. Ewaluacja programu

 

Narzędzia ewaluacyjne:

- Lekturnik dla każdego ucznia z umieszczoną w niej kartą samooceny po każdym module i na zakończenie,

- ankieta dla rodziców po zakończonym projekcie.

Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy.