Comenius - Międzynarodowa Współpraca Szkół

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego Comenius -     
  Miedzynarodowa Współpraca Szkół.  Realizować będziemy  
  projekt szkolny: "WALK A MILE IN MY SHOES - POZNAJ MNIE".
  Szkoły współpracujące: - IRLANDIA
                                                 - NIEMCY
                                                 - FRANCJA

 

ZAWARTOŚĆ I ORGANIZACJA PROJEKTU

 

 

 

 1. CELE PROJEKTU – celem projektu jest poznanie życia codziennego dzieci ze szkół partnerskich. Chcemy zrozumieć różnice w stylu życia oraz klimat jaki panuje w innych szkołach, ponieważ wiedza o prawdziwym życiu w Europie wpłynie na poznanie innych kultur oraz nauczy uczniów i nauczycieli tolerancji. Naszym zamiarem jest wymiana  informacji na temat: systemów edukacyjnych, sposobu spędzania czasu w szkole i w czasie wolnym oraz wymiana metod pracy jakie są wykorzystywane w szkołach partnerskich. Chcemy zaangażować rodziców w realizację tego projektu.
  • Wzmocnienie poczucia związku z  własnym krajem, regionem oraz Europą,
  • Rozwijanie wśród uczniów umiejętności komunikacji z europejskimi partnerami, korzystając z nowoczesnej technologii,
  • Promowanie i rozwijanie uczenia przez zdobywanie doświadczeń w ciągu całego życia, doskonalenie umiejętności / wyszukiwania odpowiednich materiałów, posługiwania się językiem obcym, korzystania z literatury i technologii komputerowej, współpracy i kierowania pracą/,
  •  Dostarczanie  alternatywnych metody uczenia się i nauczania,
  • Zachęcanie dorosłych i dzieci do pełniejszego bycia obywatelami Europy,
  • Poszerzanie horyzontów przez szkoły,
  • Wpływanie na doskonalenie nauczycieli poprzez obserwowanie różnorodnych systemów edukacyjnych,
  • Coraz większe motywowanie nauczycieli do aktywnego udziału w nowych projektach i posługiwanie się, uczenie nowych metod,
  • Przełamywanie stereotypów, promowanie tolerancji,
  • Zapoznawanie rodziców, lokalne środowisko i władze z realizacją projektu oraz zapoznawanie z kulturą europejską,
  • Zdobywanie nowych praktyk i dzielenie się nimi poprzez stworzenie banku ciekawych metod, pomysłów i sposobów rozwiązywania problemów.

   

  1. DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

   

  Rok I

  • Przeprowadzenie badania, ankiety na temat jak jest przygotowany i realizowany projekt, wiedza na temat krajów partnerskich,
  • Uczniowie z partnerskich szkół będą przesyłali sobie listy, zdjęcia, 
   video i e-maile , aby poznać się  wzajemnie,
  • Szkoły będą wymieniały się nagraniami video i audio,
  • Dzieci przygotują prezentacje o obchodach Świat Bożego Narodzenia w ich krajach z włączeniem piosenek/ kolęd ,które w tym czasie śpiewają, posiłków, które spożywają i tradycji które przetrwały,
  • Uczniowie nauczą się świątecznych piosenek z innych krajów,
  • Uczniowie będą korespondowali ze sobą drogą internetową, pisząc o swoich rodzinach, zasadach panujących w szkołach, roli szkoły, będą zadawali pytania , aby poznać lepiej inne kraje,
  • Dzieci przygotują książkę z legendami z ich krajów z wykorzystaniem programu Power Point
  • W trzeciej dekadzie pierwszego roku, dzieci przygotują video konferencje  przedstawiając kilka legend,
  • Na koniec roku zostanie przeprowadzone mierzenie/ ewaluacja dotychczasowego poziomu wiedzy o krajach partnerskich.

   

  Rok II

  • Nacisk będzie położony na środowisko każdej szkoły z włączeniem lokalnych i regionalnych map,
  • Dzieci przygotują przepisy kulinarne typowych potraw z ich kraju,
  • Zdjęcia, prace plastyczne i literackie będą wykorzystywane do prezentacji.

    

   Rok III

   • Głównym tematem będzie różnorodność kulturowa. Uwaga uczniów będzie skupiona na piosenkach, które śpiewają i grach , w które grają,
   • Kasety i nagrania video będą wymieniane miedzy poszczególnymi krajami,
   • Kostiumy i sztuka będą częścią realizacji projektu.

    

   Dwa razy w roku nauczyciele będą spotykali się podczas wizyt roboczych, aby dokonywać podsumowania i planować kolejne działania w projekcie. Również wizyty studyjne dyrektorów poszczególnych szkół pomogą lepiej zaplanować, zorganizować jeszcze efektywniejszą pracę nad projektem.

    

   1. PRODUKTY KOŃCOWE:

    

   • ·        CD ROM zawierający nagranie świątecznych tradycji i realizacji szkolnego projektu,
   • ·        Książka z legendami,
   • ·        Prace plastyczne, literackie i prezentacje Power Point,
   • ·        Strona internetowa

    

   1. EWALUACJA PROJEKTU:

    

    • Systematyczne obserwowanie, prowadzenie rozmów z uczniami i nauczycielami,
    • Analizowanie wyników przeprowadzonych ankiet,
    • Identyfikowanie dobrych rozwiązań, praktyk,
  • Przekazywanie na bieżąco informacji rodzicom i władzom lokalnym,
  • Prowadzenie podsumowań, dyskusji, planowanie podczas systematycznych spotkań z partnerami w projekcie,
  • Koordynator projektu będzie sprawdzał czy między partnerami odbywa się przekazywanie informacji drogą internetową i telefonicznie,
  • Dokonywanie i zapisywanie refleksji, wniosków na koniec każdego roku,
  •  

   1. ROZPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW:
  • Prezentacje, nagrania, prace plastyczne, literackie, książki będą przekazywane wszystkim szkołom biorącym udział w projekcie,
  • Rodzice i władze lokalne zapoznają się  wynikami naszej pracy podczas szkolnych prezentacji, festynów, dni otwartych itp.,
  • Materiały będą publikowane na stronie internetowej,
  • Materiały będą publikowane w prasie lokalnej, szkolnej a redaktorzy będą zapraszani do szkoły na wszelkiego rodzaju uroczystości, imprezy związane z projektem,
  • Nasze prace będą prezentowane dla szerokiego grona mieszkańców w Miejskim Ośrodku Kultury.
   1. ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ PROJEKTU:
  • podczas realizacji projektu będziemy angażowali wszystkich uczniów, jednym z celów   projektu jest integracja szeroko pojęta, ponieważ uczniowie niepełnosprawni są w naszych klasach integracyjnych jesteśmy przygotowani do pracy z nimi i do stałego włączania ich w życie szkoły,
  • wszyscy uczniowie będą brali udział w pracy nad projektem, zarówno dziewczynki jak i chłopcy , ponieważ  zadania projektu będą dotyczyły realizacji programów nauczania, ścieżek edukacyjnych, pracy na zajęciach pozalekcyjnych, programu rozwoju szkoły itp.,
  • będziemy promowali edukację interkulturową poprzez poznanie innych obywateli, będziemy uczyli tolerancji i właściwych relacji – te zadania będą w programie wychowawczym szkoły,
  • uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub społecznej będą uczestniczyli we wszystkich podejmowanych działaniach np. dodatkowe zajęcia językowe, będą korzystali ze szkolnych pracowni komputerowych itp.,
  • w naszej szkole jest wielu uczniów  innych krajów, ich rodzice przyjechali w poszukiwaniu pracy . Uczniowie ci stale biorą aktywny udział w życiu szkoły – jest to jedno z zadań zawartych w programie rozwoju szkoły i programie wychowawczym.
   1. WSPÓŁPRACA :
   • Szkoły będą dzieliły się między sobą  swoimi osiągnięciami, zasobami,
   • Koordynator będzie utrzymywał stały kontakt e-mailowy, pocztowy, telefoniczny ze wszystkimi szkołami,
   • Nauczyciele ze szkół partnerskich będą spotykali się 2 razy w roku, aby dokonywać podsumowania i planować dalsze kroki,
   • Koordynator będzie zapoznawał z terminami i będzie nad nimi czuwał,
   • Koordynator ze szkoły goszczącej będzie odpowiedzialny za wszystkie konieczne przygotowania i zapoznanie z nimi pozostałych partnerów,
   • Pracownicy ze wszystkich szkół będą informowani o przebiegu i rozwoju projektu,
   • Praca zespołu będzie zachęcająca i będzie dodawała odwagi.
   1. WYKORZYSTANIE ICT,
   • Uczniowie będą korespondowali drogą internetową,
   • Uczniowie i nauczyciele będą wyszukiwali informacje w Internecie,
   • Przygotują video konferencję,
   • Przygotują prezentacje multimedialne, zdjęcia będą wykonywali aparatem cyfrowym a ich obróbki dokonają przy pomocy komputera,
   • Przygotują stronę  internetową i systematycznie będą umieszczali na niej informacje dotyczące projektu.
   1. UDZIAŁ UCZNIÓW:
   • Cele projektu, działania i tematy będą omawiane ze wszystkimi osobami wchodzącymi w skład społeczności szkoły – uczniowie, nauczyciele, rodzice. Chcemy powołać Zespół do spraw Sokratesa, w jego skład będą wchodzili przedstawiciele ze wszystkich klas i Rady Rodziców.

    

   1. W JAKI SPOSÓB WŁĄCZYMY ELEMENTY PROJEKTU I JEGO EFEKTY W PROGRAM NAUCZANIA I REGULARNE ZAJĘCIA:
   • Projekt będzie integralną częścią realizacji programu nauczania. Treści patriotyczne, zaczynając od własnej szkoły, miejscowości poprzez Ojczyznę dochodząc do Europy i świata są obecne od najwcześniejszych lat edukacji. Przygotowując się do pracy w programie Socrates Comenius wprowadziliśmy od klasy I naukę języka obcego. Zamierzamy rozszerzyć ofertę edukacyjna poprzez  wprowadzenie dodatkowej ścieżki edukacyjnej – edukacja europejska. Ponieważ zadania projektu będą włączone w program rozwoju szkoły, program wychowawczy , wszyscy uczniowie i nauczyciele będą aktywnie uczestniczyli w projekcie. Efekty projektu np. książka z legendami ze wszystkich krajów partnerskich, CD-Rom z nagranymi tradycjami świątecznymi, piosenki , gry w różnych językach oraz doskonalone umiejętności językowe uczniów i nauczycieli będą stale wykorzystywane podczas realizacji treści patriotycznych i europejskich.

 


Wyjazd roboczy do szkoły w Niemczech - XII 2006
Wizyta uczniów w szkole partnerskiej - V 2007
Międzynarodowe spotkanie w naszej szkole - X 2007
Wizyta nauczycieli w Irlandii Północnej - IV 2008
Wizyta nauczycieli we Francji - IX 2008

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie