Indywidualizacja sposobem na rozwój

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt "Indywidualizacja sposobem na rozwój", do którego przystąpiły trzy ząbkowskie szkoły podstawowe (w tym również nasza placówka) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do uczniów klas I-III. Udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny. 
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas młodszych poprzez wsparcie ich indywidualnego rozwoju dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Mogą w nim zatem brać udział uczniowie i uczennice wymagający objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, co jest olbrzymim wsparciem pracy szkoły w tym zakresie.
W roku szkolnym 2012/13 oraz 2013/14 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach uczniowie mają możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach:
1.Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
2.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
3.Zajęcia logopedyczne.
4.Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
5.Gimnastyka korekcyjna
6.Zajęcia integracji sensorycznej
7.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematyczno-przyrodnicze.
8.Zajęcia komputerowe.
9.Zajęcia plastyczne i ruchowe dla dzieci uzdolnionych.

Wszystkie w/w formy wsparcia realizowane są jako zajęcia pozalekcyjne zgodnie z ustalonym  harmonogramem zajęć. Prowadzą je nauczyciele-specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje.
W ramach projektu nasza szkoła otrzymała również wsparcie w postaci pomocy dydaktycznych, tj. komputera, tablicy interaktywnej, drukarki i projektora.
                      
                                                                      Iwona Pawlak

Galeria

  • Powiększ zdjęcie