Bezpieczna Szkoła

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z ogromna radością informujemy Państwa, że  Szkoła Podstawowa Nr 2 otrzymała  certyfikat Bezpiecznej Szkoły. Jest to owoc wytrwałej całorocznej pracy naszych pedagogów, a jednocześnie nagroda w konkursie Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń, do którego przystąpiliśmy w ubiegłym roku szkolnym, a którego organizatorem była Fundacja Państwo Obywatelskie

Zadanie 1.
Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel-  z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę- osoby odpowiedzialne p. E.Gaworek, p.M.Wrotna

Zadanie to zrealizowano w formie konkursu historycznego dla ucz kl6. Każda z klas otrzymała zakres materiału ,który obejmował  min: znajomość demokracji Grecji i Rzymu, podstawowych praw człowieka , pierwszych konstytucji, Konwencji Praw Dziecka.
Następnie wychowawcy w klasach przeprowadzili test ze znajomości ww materiału. Z każdej klasy wybrano3 najlepszych uczniów, którzy jednocześnie byli reprezentantami  klas. 28 II 2013 wszystkie klasy zgromadziły się na sali gimnastycznej, gdzie odbył się turniej wiedzy. 


Zadanie 2.
Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)- osoby odpowiedzialne p. M. Chibowska, M. Wrotna 

Zadanie zrealizowano w formie konkursu literackiego. Uczniowie kl 4-6 w ramach zajęć jęz polskiego pisali prace na wyżej wymieniony  temat, które sprawdzali uczący ich poloniści. 
Lektura tych prac pozwoliła spojrzeć na życie szkolne z perspektywy ucznia. Odkryć radości i lęki, które są jego nieodzownymi elementami, a także poznać marzenia, które ubarwiają tę szarą dla niektórych rzeczywistość.


Zadanie 3.
Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.
W ramach realizacji tego zagadnienia odbyły się następujące spotkania:
"12IX 2012 - uczniów kl.2a- T.Kisiel,2b-R.Kubickiej z policjantami z wydziału ruchu drogowego komendy stołecznej policji
"29X 2012-uczniów klas pierwszych z komisarz W. Zychnowską z Policji w Wołominie wzbogacone częścią artystyczną przygotowaną przez 3d pod kierunkiem p. A. Sycik
"22 XI 2012 uczniów klas zerowych ze strażą ochrony kolei, na którym poruszono problematykę bezpieczeństwa na obszarze kolejowym- opiekun p. J. Stosio
"15 I 2013 uczniów klas zerowych z policjantami z wydziału ruchu drogowego komendy stołecznej policji
"15 III 2013 uczniów kl4-6 z komendantem Straży Miejskiej w Ząbkach
"15 IV2013 Konkurs dla klas 3 ,,Bądź bezpieczny" przygotowany przez p. E.Żochowską, J.Pruszyńską
Ponadto p. Kubicka w klasach 3 przeprowadziła zajęcia z zakresu udzielania I pomocy

Sprawy bezpieczeństwa, szczególnie te dotyczące życia codziennego są priorytetem wśród zadań każdej placówki oświatowej. Cieszymy się, że udało nam się je zrealizować z licznym udziałem służb mundurowych. Mamy nadzieję, że treści przekazane przez takich nauczycieli od razu zostały zastosowane w praktyce


Zadanie 4.
Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. - osoba odpowiedzialna, pedagog  I. Pólkowska
Formą  realizacji tego zadania była prelekcja pt,, Kontakt z obcym" z udziałem komisarz W. Zychnowskiej, w której uczestniczyli uczniowie klas I-III.  Wybraliśmy ten przedział wiekowy, mając na uwadze, ufność dziecka, która bywa nadużywana. Posługując się autorytetem munduru chcieliśmy zwrócić szczególna uwagę na  zagadnienia nietykalności cielesnej, pokazać zachowania asertywne w sytuacjach, gdy naruszane są dobra osobiste człowieka, a także uczulić na konieczność  zachowanie dystansu w kontaktach z osoba nieznajomą, również tą poznaną wirtualnie.

Zadanie 5. 
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić- osoba odpowiedzialna, p. B.Ziemińska 

Treści dotyczące tego zagadnienia przekazała uczniom kl4-6 policjantka kom. W.Zychnowska z KPP w Wołominie  podczas bardzo ciekawej  prelekcji  w dniu 28 II 2013. Spotkanie wzbudziło wielkie emocje wśród uczniów.  Wielu z nich, głównie kl.4, pierwszy raz w tak bezpośredni i obrazowy sposób-zdjęcia z prezentacji- materiały policji- pozyskało informacje o rodzajach wymienionych w zadaniu zagrożeń, uświadomiło sobie jak łatwo się uzależnić i  jak długa jest droga powrotu do normalności.


Zadanie 6.
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do "paczki- osoba odpowiedzialna, pedagog  I. Pólkowska
Spotkanie  z wykorzystaniem filmu,, Kibic"(mat.policji) z uczniami kl.6 przeprowadziła  -3X 2012-kom. W.Zychnowska. W trakcie prelekcji uczniowie poznali skutki prawne zachowań agresywnych, nazwali zagrożenia wynikające z kontaktu lub bycia w ,,paczce", omówili sposoby unikania wchodzenia młodych w grupę. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą im obronić się przed wciągnięciem do ,paczki".  


Zadanie 7:
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność-osoba odpowiedzialna p.M.Włodarczyk

Pogadanka została przeprowadzona w klasach integracyjnych w kl.6c,5c,4c,3c.W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące rodzajów niepełnosprawności, zwrócono uwagę na poprawność językową przy nazywaniu wymienionych dysfunkcji, a także ustalono: co to znaczy akceptować niepełnosprawność i jak  okazywać ją  na co dzień.
Ponadto w styczniu 2013 zorganizowano koncert charytatywny- przedstawienie w wykonaniu nauczycieli szkoły, a zebraną  kwotę-1500zł przeznaczono na rehabilitację ucznia klasy zerowej z niepełnosprawnością ruchową. 


Zadanie 8
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem ,,Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub "eurosieroctwa", gdzie szukać pomocy? 
-osoba odpowiedzialna, pedagog  I. Pólkowska
. 
Spotkanie odbyło się 30 XI 2012 r z uczniami kl.4-6.Pani pedagog przy wykorzystaniu prezentacji wykonanej przez p.. Strzeszewską-pracownika OPS  uświadomiła, gdzie uczeń-mieszkaniec Ząbek  może szukać pomocy, jeśli jego rodzina znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej oraz jak  działają  instytucje pomocy społecznej na terenie miasta. 
Jako społeczność szkolna  staramy się pomagać i uczymy pomagać innym. W tym celu zorganizowano kiermasz świąteczny w dniach zebrań z rodzicami-27,28 XI 2012(p: K.Wegrzynek,I.Pawlak,A.Słowik), na którym sprzedawano ozdoby wykonane przez uczniów i ciasta upieczone przez mamy z Rady Rodziców, a za uzyskaną kwotę- 1600zł, przygotowano paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących uczniów szkoły.
Ponadto w oddziałach zerowych(p.Stosio),  przeprowadzono zbiórkę środków czystości i artykułów spożywczych dla dzieci 0-5 lat, które przekazano do Domu Dziecka w Warszawie przy  ul.Międzyparkowej.
Wzięliśmy także udział w akcji,, Góra grosza2012"(p.K.Węgrzynek). Zebrano 1060zł ,które przesłano jako wsparcie dla domów dziecka.Zadanie 9
Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia .. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne-osoba odpowiedzialna p.I.Pólkowska

W ramach realizacji tego zadania odbyły się  4 spotkania z uczniami. Każde spotkanie cechowało się dużą aktywnością uczniów, co podkreślał wielokrotnie gość-Kurator Sądu w Wołominie-p. Karin Pniewska
Cele jakie przyświecały tym spotkaniom: poznanie podstawowych reguł prawa cywilnego i karnego oraz konsekwencji jego łamania zostały zrealizowane.


Zadanie 10
Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

Zad.10- Uczeń bezpieczny w Internecie
Zadanie zostało zrealizowane w dwóch etapach.
3 X 2012 r odbyło się spotkanie uczniów kl4-5 z kom. W. Zychnowską z KPP w Wołominie. W trakcie spotkania przekazano uczniom informacje na temat przestępstw popełnianych w sieci. Ustalono czym zajmują się hakerzy, krakerzy, cybernetyczni terroryści. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia cyberprzemocy. Uświadomiono uczniom, że rozsyłając materiały ośmieszające bądź poniżające  innych, naruszamy prawo. Ostrzeżono również przed nieprzemyślanym udostępnianiem swoich danych osobowych w sieci/ adresy, zdjęcia itp./, gdyż może to skutkować wykorzystaniem ich do różnego rodzaju oszustw, wyłudzeń.  Ufamy, że wykorzystana w spotkaniu  prezentacja/ mat.policji/ i autorytet munduru sprawił, że omawiane kwestie mocno zapadną w pamięci.
Ponadto w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu- 5 II 2013 p.M.Goździak, p.A.Borysiewicz  przygotowały  następujące inicjatywy:
"Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły baneru i informacji o DBI
"Przeprowadzenie  na godzinach wychowawczych, zajęciach komputerowych i lekcjach informatyki w kl4-6 pogadanek na temat zasad bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci
"Przeprowadzenie zajeć komputerowych w kl.1-3 opartych na scenariuszach projektu edukacyjnego ,,Sieciaki''
"Udział  kl4-6w konkursie e-learning ,,Bezpieczna przygoda w internecie"
"Wykonanie prezentacji multimedialnej przez uczniów kl6 na temat zasad Netykiety oraz zasad bezpieczeństwa  w sieci
"Prezentowanie najciekawszych prezentacji uczniów, oglądanie spotów reklamujących DBI, piosenek oraz kreskówek z projektu,, Sieciaki" podczas długich przerw w lutym, na monitorach telewizyjnych -korytarze szkoły

Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadań i zdobycia tytułu ,, Bezpiecznej szkoły" serdecznie dziękuję za współpracę.

                                                                                                                                                          Opiekun konkursu- Małgorzata Woźnica


Galeria

  • Powiększ zdjęcie