Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

31 marca 2021

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Data publikacji:  2015 -05-07

Data aktualizacji: 2022 -03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem dwóch elementów :(filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego) 

 Informacje dodatkowe (strona posiada): 

  • dostosowany szablon strony jest dostosowany 
  • podwyższony kontrast 
  • podświetlane linki 
  • mapę strony 
  • skala szarości 
  • jasne tło 
  • dostosowane czcionki 

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową Jolanta Wlaź e-mail: sekretariat@sp2zabki.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc nr telefonu 22-781-60-66 wew.22 lub 504 009 382 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury odwoławczej 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia, główne wejście znajdujące się od ulicy Stefana Batorego 11, prowadzą do niego schody, jest pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi nie otwierają się automatycznie, jest zainstalowany dzwonek. Od strony parkingu jest drugie wejście do szkoły z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami, brak zainstalowanego dzwonka. 

2. Na terenie szkoły są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi, wyznaczony został koordynator do spraw dostępności. 

4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada windy. Po terenie szkoły można swobodnie poruszać się na wózkach, nawierzchnia jest antypoślizgowa.  

5. Oświetlenie w całym budynku jest dostosowane, nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni. 

6. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

7. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. 

8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

9. W sekretariacie  i na stronie internetowej szkoły znajdują się wszystkie formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw w szkole. 

10. W szkole jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, tłumacza języka ukraińskiego po wcześniejszym złożeniu wniosku. 

11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a. 

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 

https://www.rpo.gov.pl/pl