Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO: Guess Who Am I?

12 lutego 2018

I. Założenia ogólne i cele konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII, uczących się języka angielskiego (pod kierownictwem swoich nauczycieli języka angielskiego)

2. Organizatorkami konkursu są: Joanna Jańczyk i Izabella Szymańska

3. Cele konkursu to:

 

II. Forma prezentacji

  1. Kryteria oceny prac i prezentacji:

        IV. Zasady przyznawania nagród

  1. Organizator przewiduje dyplomy i nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca, dla pozostałych uczestników niespodzianki.
  2. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

 V.  Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy.

 VI.  Postanowienia końcowe

  1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna uczestnika konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.
  2. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej szkoły.

VII. Zgłoszenia

  1. Zgłoszenia przyjmują organizatorki oraz pozostali nauczyciele języka angielskiego.
  2. Termin zgłoszeń – do końca lutego 2018 r.

 

Zapraszamy do udziału: Joanna Jańczyk & Izabella Szymańska