KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO: Guess Who Am I?

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2018

I. Założenia ogólne i cele konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII, uczących się języka angielskiego (pod kierownictwem swoich nauczycieli języka angielskiego)

2. Organizatorkami konkursu są: Joanna Jańczyk i Izabella Szymańska

3. Cele konkursu to:

 • popularyzacja i pogłębienie wiedzy o krajach anglojęzycznych, biorących udział w projekcie Erasmus+ (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Polska)
 • doskonalenie sprawności językowych
 • kształtowanie postawy tolerancji wobec innych krajów, ich kultury i języka
 • doskonalenie umiejętności prezentacji i wykorzystania różnorodnych źródeł
 • wykazanie się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu
 • inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej
 • promowanie szlachetnego współzawodnictwa
 • umacnianie wiary we własne możliwości.

 

II. Forma prezentacji

 • Należy przebrać się za wybraną postać i przygotować krótką ustną prezentację dotyczącą sławnej postaci z wybranego kraju, biorącego udział w projekcie Erasmus+
 • Prezentacja uczestników nie może trwać dłużej niż 5 minut. Należy przygotować ją w języku angielskim. Zadaniem uczniów jest przedstawienie w atrakcyjny sposób przygotowanej prezentacji.
 • Jury złożone z nauczycieli języka angielskiego, wybierze 3 najlepsze prezentacje.
 • Prezentację urozmaicić mogą fragmenty muzyki, makiety, flagi, stroje czy kulinaria – oryginalna forma mile widziana.
 1. Kryteria oceny prac i prezentacji:
 • Poprawność językowa i wymowa
 • Estetyka wykonania, kreatywność
 • Różnorodność przedstawionych materiałów
 • Oryginalność
 • Stopień trudności oraz ilość zawartych informacji

        IV. Zasady przyznawania nagród

 1. Organizator przewiduje dyplomy i nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca, dla pozostałych uczestników niespodzianki.
 2. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

 V.  Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy.

 VI.  Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez prawnego opiekuna uczestnika konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.
 2. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej szkoły.

VII. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia przyjmują organizatorki oraz pozostali nauczyciele języka angielskiego.
 2. Termin zgłoszeń – do końca lutego 2018 r.

 

Zapraszamy do udziału: Joanna Jańczyk & Izabella Szymańska